brunch

You can make anything
by writing

C.S.Lewis

by Master Seo Jan 25. 2022

네이버2탄-리눅스 서버에  디스크 추가하기 5/15


리눅스 서버에 공간이 부족한 경우 디스크를 추가해보자.1

스토리지 생성해보자

 Server >  Server > 해당 서버 클릭 > 서버 관리 및 설정 변경 > 스토리지 생성


1개 만든다.

disk1은 그냥 추가


HDD

linux-disk1

10G2

리눅스 서버 로그인 ?

마운트 할 폴더 만든다.

 mkdir  /disk1


3

파티션 만들자


fdisk /dev/xvdb

n

p

1

w4

포맷해서 사용할 수 있도록 하자


mkfs.ext4 /dev/xvdb15

마운트 하자

mount /dev/xvdb1  /disk16

데이터 써보자

cd  /disk1

touch 111111
df -h


[root@s22222222 disk1]# df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

devtmpfs        1.9G     0  1.9G   0% /dev

tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm

tmpfs           1.9G  9.0M  1.9G   1% /run

tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/xvda2       49G  2.3G   47G   5% /

/dev/xvda1     1014M  183M  832M  18% /boot

tmpfs           377M     0  377M   0% /run/user/0

/dev/xvdb1      9.8G   37M  9.2G   1% /disk1다음은 NAS

https://brunch.co.kr/@topasvga/2136


감사합니다.


매거진의 이전글 네이버2탄-내 서버 이미지 만들기 4/15
작품 선택
키워드 선택 0 / 3 0
댓글여부
afliean
브런치는 최신 브라우저에 최적화 되어있습니다. IE chrome safari